Организатори

Симпозиумът се организира от:

Техническият университет - София
Техническият университет - София е най-голямото висше техническо училище в страната с 60-годишна традиция в подготовката на инженерни кадри. В ТУ-София се обучават 18 000 студенти, от които 800 са чужденци. 90 000 са инженерите - възпитаници на университета, които със своите знания и умения са спомогнали за развитието на българската промишленост. Няма предприятие, фирма или завод в страната, където да не работят възпитаници на Техническия университет - София.

Катедра "Електроизмервателна техника"
Катедра "Електроизмервателна техника" традиционно осигурява обучение по базова дисциплина "Електрически измервания", обща за всички електротехнически специалности на ТУ-София от факултет Автоматика, Електротехнически факултет, факултет Електронна техника и технологии, факултет Комуникационна техника и технологии, факултет Компютърни системи и управление. Катедрата провежда и специфично базово обучение по измервания за студенти, обучавани във Фа­култет по транспорта, Машиностроителен факултет, Факултет за английско инженерно обучение и Факултет за френско обучение по електроинженерство.

Катедра "Прецизна техника и уредостроене"
Катедра "Прецизна техника и уредостроене" подготвя специалисти в двете образователно-квалификационни степени - бакалавър и магистър в направление "Прецизна техника" с обекти: контролно-измервателна техника (измерване, контрол и автоматизация на контрола на геометрични и физико-механични величини), оптична и лазерна техника, фино-механична техника (механични устройства за офис, информационна, медицинска и биомедицинска техника), микромеханика, метрология и метрологично осигуряване, контрол и управление на качеството. В катедрата се провежда научноизследователска дейност както и обучение на докторанти в посоченото направление. Катедрата успешно осъществява международно сътрудничество с университети в Германия, Англия, Русия, Украйна, Сърбия, Македония.

Съорганизатори:

Български институт по метрология
Българският институт по метрология (БИМ) е юридическо лице към Министерския съвет, създаден със Закона за изменение и допълнение на Закона за измерванията (ДВ, бр. 95/2005).
БИМ е специализиран институт за изпълнение на държавната политика в областта на научната, индустриалната и законовата метрология.

Съюз на метролозите в България
Съюзът на метролозите в България (СМБ) е организация с нестопанска цел. Той е национална, неправителствена, неполитическа, творческо-професионална организация на доброволно и равноправно сдружили се физически и юридически лица, работещи областта на измерванията и метрологията. СМБ проучва и разпространява научни и технически знания, национални и международни постижения, опит чрез издаване на печатни издания, организиране на симпозиуми, конференции, семинари, дискусии, курсове, изложби и други научно-технически и информационни прояви.

Българско академично метрологично дружество
Българското академично метрологично дружество (БАМД) е доброволно сдружение на физически и юридически лица с не стопанска цел. То обединява учените и преподавателите от Висшите учебни заведения в областта на метрологията за ефективно използване на техните знания, опит и творчески потенциал. БАМД участва във формиране и развитие на ефективни стратегии в областта на метрологията и управление на качеството, организиране на обучение, придобиване на квалификация и практически опит на специалисти-метролози от страната и чужбина, провеждане на симпозиуми, конференции, семинари, курсове, дискусии и други научно-технически прояви.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ “Козлодуй” произвежда най-евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.

Организационен комитет

Председател:

проф. д.т.н. Христо РадевТУ-София

Зам. председатели:

доц. д-р Иван КоджабашевТУ-София
Паун ИлчевБИМ
д-р физ. Весела КонстантиноваСМБ
проф. д-р Бранко СотировБАМД
маг. инж. Емилиян ЕдревАЕЦ “Козлодуй”

Научен секретар:

доц. д-р Георги МилушевТУ-София

Членове:

доц. д-р Васил БогевТУ-София
гл. ас. д-р Велизар ВасилевТУ-София
ас. маг. инж. Красимир ГълъбовТУ-София
д-р инж. Милко ДжамбазовТУ-София
проф. д-р Георги ДюкенджиевТУ-София
доц. д-р Иванка КалимановаТУ-София
маг. инж. Сашо НедялковНЦМ БИМ
маг. инж. Никола ПанчевНИК47
маг. инж. Тодор ТодоровАЕЦ “Козлодуй”

Секретариат:

гл. ас. маг. инж. Николай ГуровТУ-София
гл. ас. д-р Божидар ДжуджевТУ-София
доц. д-р Димитър ДяковТУ-София
гл. ас. д-р Росица МитеваТУ-София
ас. маг. инж. Христиана НиколоваТУ-София
ст.н.с. д-р Момчил ХардаловТУ-София

Международен програмен комитет

Председател:

проф. д-р Пламен ЦветковТУ-София, България

Членове:

проф. д-р Константинос АтанасиадисЕМИ, Гърция
проф. д-р Росен ВасилевТУ-Варна, България
проф. д.т.н. Виеслав ВиниецкиВУТ, Полша
проф. д.т.н. Евгений ВолодарскиНТУУ, Украйна
доц. д-р Станислав ВълчевНОВА, Португалия
проф. д.т.н. Бари ДжонсУниверситет Брюнел, Англия
проф. д.т.н. чл. кор. Владимир ДмитриевФГУП ЦАГИ, Русия
проф. д.т.н. Игор ЗахаровХНУРЕ, Украйна
доц. д-р Иван КоджабашевТУ-София, България
проф. д.т.н. Пeтр ЛаудаTУ-Либерец, Чехия
проф. д-р Звездица НеноваТУ-Габрово, България
проф. д.т.н. Франко ПавезеИНРИМ, Италия
доц. д-р Елмо ПетайTУT, Естония
проф. д.т.н. Георгий РанневИПИТ, Русия
проф. д-р Александру СалчеануТУ ”Георге Аски“, Румъния
доц. к.т.н. Николай СеровНИУ МЕИ, Русия
проф. д-р Бранко СотировРУ ”Ангел Кънчев”, България
д.т.н. Роалд ТаймановВНИИМ, Русия
д.т.н. Mанус ХенриУниверситет Оксфорд, Англия
проф. д-р Дитрих ХофманИCC Спектронет, Германия
д.т.н. Ана ЧуновкинаВНИИМ, Русия
проф. д.т.н. Александр ШестаковЮУрГУ, Русия