mmo logo

XXXIII Международен научен симпозиум

Метрология и метрологично осигуряване 2023

7-11, септември, Созопол, България

Тематични направления

XXXIII МНС "ММО 2023" е водещ форум за представяне на научни изследвания, технически и технологични постижения в областта на метрологията и метрологичното осигуряване в следните тематични направления:

  • Общи аспекти на метрологията, методи за измерване, единство и точност на измерванията
  • Сензори, преобразуватели и средства за измерване на физически величини
  • Измервателни и информационни системи и технологии
  • Измерване в индустрията
  • Акустични измервания, виброизмервания и диагностика
  • Измерване в електроенергетиката
  • Измерване в екологията, биотехнологиите, медицината и спорта
  • Метрологична практика
  • Измерване в хуманитарните и социалните науки
  • Управление и контрол на качеството, стандартизация, сертификация, акредитация

Всички доклади се рецензират. Най-добрите доклади от тематиката на IEEE ще бъдат представени за публикуване в IEEE Xplore Digital Library. Всички други рецензирани доклади ще бъдат публикувани в Proceedings of XXXIII ISS "MMA 2023" на английски език в печатна и електронна форма. Разширени версии на редица доклади ще бъдат публикувани в Годишника на Техническия университет в София, http://proceedings.tu-sofia.bg