mmo logo

XXXIII Международен научен симпозиум

Метрология и метрологично осигуряване 2023

7-11, септември, Созопол, България

История

...

Първият научен симпозиум "Метрология" (по-нататък – Симпозиум) се провежда с международно участие през септември 1990 г. в гр. Созопол, в почивната станция на Висшия машиноелектротехнически институт – София, сега Технически университет - София. Инициатор, основоположник и пръв организатор е проф. д.т.н. Васил Д. Филев и лаборатория "Метрология” към катедра "Електроизмервателна техника" на факултет "Автоматика" при Технически университет - София.

Симпозиумът си поставя за цел да бъде ежегоден научен форум и място за срещи, обмяна на опит и идеи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване между наши и чуждестранни колеги – метролози, работещи в различни области на науката, технологиите, производството, образованието и др. До Третия Симпозиум (1992 г.) основната тематика е в областта на метрологията и метрологичното осигуряване на измерванията на електрически величини.

От Четвъртия Симпозиум (1993 г.) като съорганизатори се включват проф. дтн Христо К. Радев и ръководената от него лаборатория "Координатни измервания в машиностроенето" към Машиностроителен факултет на Технически университет - София. С тяхното участие се обхваща тематиката в областта на измерванията на геометрични и механични величини. Впоследствие тематичните направления се допълват и разширяват и понастоящем включват основните направления на метрологията и метрологичното осигуряване на всички физични величини.

Наименованието на Симпозиума се е променяло няколко пъти. От 1990 г. до 2016 г. наименованието е било Национален научен сипозиум с международно участие: “Метрология” (1990 г. - 1994 г.), "Метрология и надеждност" (1995 г. - 1996 г.), "Метрология и метрологично осигуряване" (1997 г. – 2016 г.). От 2017 г. – наименованието е Международен научен симпозиум "Метрология и метрологично осигуряване". Тези наименования определят научно-приложната област - метрология и метрологично осигуряване.

...

Председатели на Организационния комитет са проф. д-р Иван Н. Петров (1990 г. - 1995 г.), проф. д-р Димитър С. Русев (1996 г. – 2000 г.) и проф. дтн Христо К. Радев (2001 г. – 2020 г.), а от юли 2020 г. Съпредседатели са доц. д-р Иван Н. Коджабашев и проф. д-р Димитър И. Дяков.

Времето и мястото на провеждане на Симпозиума е традиционно, без промени – началото на месец септември, в гр. Созопол, в почивната станция на Технически университет – София.

Основен организатор на Симпозиума е Технически университет – София, представен от посочените две лаборатории през периода от 1990 г. до 1995 г., а от 1996 г. до сега – от двете катедри "Електроизмервателна техника" при факултет "Автоматика" и "Прецизна техника и уредостроене" при Машиностроителен факултет.

Съорганизатори на Симпозиума са Български институт по метрология, Съюзът на метролозите в България, Българско академично метрологично дружество, АЕЦ “Козлодуй” ЕАД.

Спонсори на Научния симпозиум са редица наши и чуждестранни организации и фирми.

...

Симпозиумът има контакти и сътрудничеството с IEEE, чрез IEEE Bulgaria Section. От 2019 г. докладите от тематиката на IEEE се публикуват в IEEE Digital Xplore Library с индексация в Scopus.

С течение на годините Симпозиумът се утвърждава като авторитетен научен форум с широко международно участие. Тематиката на докладите е с подчертано научен и научно-приложен характер и е свързана с проблемите на метрологията и метрологичното осигуряване в науката, производството и практиката. Нарастват изискванията към качеството, научните и приложните приноси на докладваните разработки, които през последните години (от 2000 г.) се рецензират от Международен програмен комитет.

Участниците и аудиторията на Симпозиума са специалисти-метролози от различни сфери на науката и практиката у нас и в чужбина - Техническите университети, Научните институти и организации, Метрологичните служби на държавни и частни организации и фирми и др. Чуждестранните участници са предимно от университетите и различни метрологични организации и фирми от Германия, Англия, Дания, Холандия, Чехия, Русия, Украйна, Беларус, Италия, Израел, Гърция, Румъния, Македония, Турция и др.

Организационен комитет