mmo logo

XXXIII Международен научен симпозиум

Метрология и метрологично осигуряване 2023

7-11, септември, Созопол, България

Организатори

Симпозиумът се организира от:
Generic placeholder image
Технически университет – София
Техническият университет в София (ТУ - София) е основен образователен, изследователски и производствен комплекс, предлагащ висококвалифицирани преподаватели, инженери и технически персонал, с модерни лабораторни съоръжения и значителен капацитет за експериментиране и производство. ТУ - София е най-голямото висше инженерно училище в България с дългогодишен опит в обучението на инженери за страната и за много други страни. Петдесет и пет хиляди са завършилите инженери, които с придобитите знания и умения са допринесли за развитието на промишлеността у нас и в чужбина. В България почти няма промишленост, организация или завод, в които да не работят инженери, завършили ТУ - София.
Generic placeholder image
Катедра "Електрoизмервателна техника"
Катедра "Електроизмервателна техника" към факултет Автоматика на ТУ-София осигурява базовото обучение по електрически измервания в университета. Катедрата провежда обучение на студенти от бакалавърска и магистърска степен със специализация по информационно-измервателна техника (сензори, преобразуватели, уреди и системи), метрология и метрологично осигуряване в областта на електическите измервания. Катедрата е акредитирана да обучава докторанти в четири научни направления в областта на нейната компетентност. Катедрата провежда активна научно-изследователска работа в актуални областите: моделиране на средства за измерване, интелигентни сензори и системи за измерване, виртуални измервателни уреди и системи, измерване на биотехнологични и екологични параметри и др. Традиционно катедрата поддържа връзки с всички институции, имащи отношение към метрологията и метрологичното осигуряване - Българския институт по метрология, метрологични служби и акредитирани лаборатории, предприятия и фирми в страната и чужбина.
Generic placeholder image
Катедра "Прецизна техника и уредостроене"
Катедра "Прецизно инженерство и измервателни инструменти" подготвя специалисти в двете академични степени - бакалавърска и магистърска в областта на прецизното инженерство: контролно-измервателна апаратура (измерване, контрол и автоматизация на геометрични и физико-механични параметри), оптична и лазерна техника, инженеринг на фина механика (механични устройства за офис, информационна, медицинска и биомедицинска техника), микромеханика, метрология и метрологична осигуряване, контрол и управление на качеството. Катедрата провежда научни изследвания и докторантски обучения в областта на прецизното инженерство. Катедрата успешно осъществява международно сътрудничество с университети в Германия, Англия, Русия, Украйна, Сърбия, Македония.
Generic placeholder image
IEEE Българска секция
IEEE е най-голямата професионална асоциация в света, посветена на напредъка на технологичните иновации и върхови постижения в полза на човечеството. IEEE и нейните членове вдъхновяват глобална общност чрез силно цитираните публикации на IEEE, конференции, технологични стандарти и професионални и образователни дейности.
С подкрепата на:
Generic placeholder image
Български институт по метрология
Българският институт по метрология (БИМ) е специализиран орган за прилагане на правителствената политика в областта на научната, индустриалната и законовата метрология. Визията на БИМ е да бъде лидер в областта на метрологията на национално ниво с амбиция да се превърне в един от най-добрите институти в региона. Институтът се стреми да бъде надежден и признат партньор на европейско ниво.
Generic placeholder image
Съюз на метролозите в България
Съюзът на метролозите в България (СМБ) е сдружение с нестопанска цел. Той е национална, неправителствена, неполитическа, творческа професионална организация, основана от доброволен и равноправен съюз на физически и юридически лица, работещи в областта на измерванията и метрологията. Съюзът изучава и разпространява научни и технически знания, национални и международни постижения и опит чрез издаване на публикации, организиране на симпозиуми, конференции, семинари, дискусии, курсове за обучение, изложби и други научно-технически и информационни събития.
Generic placeholder image
Българско академично метрологично дружество
Българското академично метрологично дружество (БАМД) е доброволно сдружение на физически и юридически лица с не стопанска цел. То обединява учените и преподавателите от Висшите учебни заведения в областта на метрологията за ефективно използване на техните знания, опит и творчески потенциал. БАМД участва във формиране и развитие на ефективни стратегии в областта на метрологията и метрологичното осигуряване, управление на качеството, организиране на обучение, придобиване на квалификация и практически опит на специалисти-метролози от страната и чужбина, провеждане на симпозиуми, конференции, семинари, курсове, дискусии и други научно-технически прояви.
Generic placeholder image
АЕЦ "Козлодуй"
АЕЦ "Козлодуй" ЕАД е единствената атомна електроцентрала в България и най-голямата електроцентрала, която осигурява повече от една трета от общото годишно производство на електроенергия в страната. Това определя нейната значителната роля – тя е фактор на икономическа устойчивост, както на национално, така и на регионално ниво. АЕЦ "Козлодуй" генерира най-евтината и екологична електроенергия в страната, като по този начин осигурява и поддържа достъпна цена на електроенергията за българските крайни потребители.