mmo logo

XXXIII Международен научен симпозиум

Метрология и метрологично осигуряване 2023

7-11, септември, Созопол, България

Регистрация

Всеки участник в симпозиума заплаща регистрационна такса. Тя е една и съща независимо дали се участва на място или дистанционно. Участието може да е като автор или като слушател. Таксата в зависимост от избора, дава възможност за участие в Симпозиума с един или повече доклада – виж по-долу. До представяне и публикуване ще бъдат допуснати само доклади, за които е заплатена регистрационна такса. Регистрацията е валидна при потвърждаване чрез банковата сметка на XXXIII МНС "ММО 2023".

Таксата включва: участие в работата на Симпозиума на място или дистанционно, участие в мероприятията на Симпозиума и получаване на материалите на Симпозиума. Регистрационната такса не включва разходите за настаняване, нощувки и храна и не подлежи на възстановяване.

I. ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМА

  • Основен автор е първото име в авторския колектив под заглавието на доклада. Основният автор се подразбира, че е Докладчик, Кореспондиращ автор с Програмния комитет, подписва декларацията за авторски права и е приносител на регистрационната такса. В случай, че Основният автор упълномощи някой от авторския колектив да представи доклада, Докладчикът става Кореспондиращ Автор, подписва декларацията за авторски права и е приносител на регистрационната такса
  • Докладчик е член от авторския колектив, упълномощен от Основния автор да участва в работата на Симпозиума и да представи доклада. Докладчикът е приносител на регистрационната такса, Кореспондиращ Автор и подписва декларацията за авторски права
  • Кореспондиращ автор e Основен автор или упълномощен от него Докладчик, който участва в работата на Симпозиума, осъществява цялата кореспонденция с Програмния комитет и подписва декларацията за авторски права
  • Неосновен автор е съавтор, който участва в Симпозиума
  • Слушател е участник в Симпозиума без доклад

II. РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Таксите за автори, докладчици и слушатели осигуряват:

  • Участие в симпозиума на място или дистанционно
  • Електронно копие от сборника на Симпозиума
  • Материали от Симпозиума
  • Мероприятия на симпозиума: Събитие „Добре дошли“, коктейл и кафе паузи

Таксите не покриват разходи за настаняване, нощувки и храна.

В таблицата са посочени възможните регистрационни такси за участие в Симпозиума на място или дистанционно.

Регистрационни такси Ранна* Регулярна На място
Срок до 30.05.2023 до 10.08.2023 07.09.2023
Основна такса€260€300€360
Такса за допълнителен доклад€60€60€60
Такса за студенти и докторанти€160€200€240
Такса за неосновен автор, слушател или студент€130€150€180
Договорна такса Договорена с организации, спонсори и институции с двустранни споразумения

*Ранната такса за автори се заплаща след представяне на пълния текст на доклада за рецензиране

1. Основната такса дава възможност за:

Публикуване на ЕДИН приет доклад. Приносител на таксата е Основния автор или Докладчика на доклада.

2. Таксата за допълнителен доклад дава възможност за:

Публикуване на ВТРОРИ приет доклад със същия Основен автор. Публикуването на ТРЕТИ и/или СЛЕДВАЩ приет доклад е с Основна такса. Ако Основния автор упълномощи Докладчик за ВТОРИЯ доклад различен от този за първия доклад, то таксата за допълнителен доклад се отнася само за допълнителната публикация и Докладчикът заплаща такса за Неосновен автор.

3. Таксата за докторанти дава възможност за:

Публикуване на ЕДИН приет доклад. Отнася се само за докторанти и колективи от студенти и докторанти - изисква се декларация от участника и ръководителя му или официален документ на един от трите езика на Симпозиума. Ако докторант е Основен автор и името на ръководителя(ите) е включено в доклада се изисква допълнителна такса за Неосновен автор за ръководителя(ите). Докторант като Основен автор може да упълномощава само студент или докторант за Докладчик, Кореспондиращ автор и да подписва декларацията за авторски права.

4. Такса за неосновен автор

Таксата за неосновен автор е за съавтори, които искат да вземат участие в Симпозиума на място или дистанционно заедно с Основния автор или упълномощения Докладчик за същия доклад. Когато такъв Неосновен автор е съавтор в няколко доклада, е дължима само една такса за Неосновен автор. Таксата за Неосновен автор се дължи също и за Основни автори, които искат да вземат участие в Симпозиума заедно с упълномощения от тях Докладчик за същия доклад.

5. Такса за слушател и студенти

Таксата за слушател и студенти е за участници без доклади, които искат да вземат активно участие в Симпозиума.

6. Договорна такса

IEEE членове ползват 10% отстъпка на всички такси.
Договорната такса е предмет на двустранни споразумения с организации, спонсори и институции.

Таксата за участие трябва да бъде преведена на една от следните банкови сметки:
Юробанк България АД, гр. София, офис "Дървенцица", бул. “Климент Охридски” № 8,
BIC: BPBIBGSF, ТУ-София Технологии ЕООД, MMО 2023.
В лева: IBAN BG89BPBI 7940 1046 1397 02
В евро: IBAN: BG98BPBI 7940 1446 1397 01
Трябва да има запис: МНС "ММО 2023", име и фамилия на участника, име и адрес на организацията на участника.