mmo logo

XXXIII Международен научен симпозиум

Метрология и метрологично осигуряване 2023

7-11, септември, Созопол, България

Представяне на докладите

Заявка за участие в XXXIII МНС "ММО 2023" на място или дистанционно, придружена с резюме на доклада трябва да се подава в Организационния комитет чрез https://easychair.org/my/conference?conf=mma2023

Един участник може да заяви един и повече доклада. Докладите трябва да се представят за публикуване на английски език съгласно инструкциите за авторите – електронна форма на IEEE, в обем минимум четири (4) до максимум шест (6) печатни страници, включително текст, фигури и литературни източници.

Всеки доклад трябва да бъде придружен от попълнен Формуляр за авторско право, който трябва да бъде качен в системата EasyChair на конференцията не по-късно от обявения краен срок.

Всички доклади трябва да представят оригинални резултати от теоретични или експериментални изследвания, които преди това не са публикувани и ще бъдат рецензирани от Международния програмен комитет. Докладите, представени на конференцията, трябва да отговарят на тези критерии и не трябва да се представят за публикуване на друго място. Съобщение за приемане на рецензираните доклади ще бъде изпратено на авторите в рамките на обявения срок.

При получаване на съобщение за приемане авторите имат възможност да отразяват бележките на рецензента. Окончателното подаване на доклад се състои от .pdf и .docx формат на доклада, попълнен формуляр за авторски права и презентация на английски език в .ppt или .pptx формат.

Цялата кореспонденция, свързана с докладите (рецензиране, коментари и препоръки, отговори и др.), организационни въпроси и други контакти между авторите и Организационния комитет на XXXIII МНС "ММО 2023" ще се извършва чрез системата EasyChair или по електронна поща.

Рецензиране

Всички приети за участие доклади на XXXIII МНС "ММО 2023", се рецензират от Международния програмен комитет. Одобрените доклади да бъдат допуснати до представяне на симпозиума и публикувани в IEEE Xplore Digital Library (регистрират се в Scopus) или Сборник с доклади на XXXIII МНС "ММО 2023" и в електронен вид. Тук можете да намерите критериите за рецензиране на докладите.

Презентиране на докладите

Докладите на МНС "ММО 2023" могат да бъдат изнесени устно от основния автор или съавтор на всеки от работните езици на МНС "ММО 2023" - български, английски или руски. Устен превод на и от всеки от трите работни езика не се осигурява.

Докладите от МНС "ММО 2023" се представят като презентации в MS PowerPoint на английски език. Презентацията отразява основните принципи и получените резултати, предмет на публикацията.

Време за представяне – 15 мин.

Презентацията се записва на флаш памет и се предоставя на секретаря на секцията не по-късно от 15 минути преди началото на секцията.

Публикуване на докладите

Докладите от МНС "ММО 2023" ще бъдат представени за публикуване в IEEE Xplore & SCOPUS или в Сборник с доклади от XXXIII МНС "ММО 2023" и в електронен вид на сайта http://proceedings.metrology-bg.org/. Разширени версии на редица доклади ще бъдат публикувани в Годишника на Техническия университет в София, http://proceedings.tu-sofia.bg/.

*Етични норми и антиплагиатство
**Рецензиране. Рецензия
***Основен автор. Докладчик